Gebruikersvoorwaarden

Het minst gezellige gedeelte van Vink… Maar wel belangrijk!

Welkom bij Vink, een App waar je op eenvoudige en slimme wijze een boodschappenlijstje kunt samenstellen met aanbiedingen van supermarkten van jouw voorkeur (“Vink App” of “App“). Wij hopen dat je onze App met veel plezier gebruikt. De App word je aangeboden door Tessa B.V., gevestigd Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66706149, vestigingsnr. 000035306017 (“Tessa“, “wij” of “onze“).

Als wij het hierna hebben over een Deelnemer of “je”, “jouw” en “jij” gebruiken, dan bedoelen we daarmee de natuurlijke persoon die een account heeft aangemaakt via de App.

Op jouw gebruik van de App zijn deze Algemene Gebruikersvoorwaarden van toepassing. In deze voorwaarden wordt uitgelegd wat de spelregels zijn voor het gebruik van de App en wat jouw rechten en verplichtingen zijn in verband met dat gebruik. Wij vragen je de voorwaarden te accepteren als je een account aanmaakt in de App.

Als je de Vink App gebruikt verwerken wij je persoonsgegevens. Als je wilt weten hoe wij omgaan met je persoonsgegevens lees dan alsjeblieft de Vink Privacyverklaring.

Voor vragen over Tessa, de Vink of de toepasselijke voorwaarden kun je terecht bij Tessa via per vraagraak@tessa.company.

1. De App functionaliteit

1.1 Met de App kan je op een slimme wijze boodschappenlijstjes samenstellen met producten die bij de door jou in de App geselecteerde supermarken in de aanbieding zijn. In de App staat die selectie in “Mijn Supermarkten”. De informatie over de aanbiedingen kom uit openbare bronnen. Wij doen ons best om de kwaliteit van die bronnen vooraf te controleren. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie over de aanbiedingen steeds correct en compleet is. 

1.2 De huidige functionaliteit van de App zoals beschreven in artikel 2.1 kan door ons worden gewijzigd of aangevuld. Als we dat doen dan maken we dit altijd vooraf kenbaar in de App. Als de gewijzigde functionaliteit niet meer nuttig is voor je of op een andere wijze niet acceptabel, dan mag je altijd de App van je mobiel verwijderen. Je hebt in verband met gewijzigde functionaliteit geen enkele andere aanspraak op ons.

2. De Algemene Gebruikersvoorwaarden 

2.1 Tessa mag deze Algemene Gebruikersvoorwaarden wijzigen en/of aanvullen. De meest actuele versie van de voorwaarden zal in de Vink App worden gepubliceerd. Indien sprake is van wezenlijke wijzigingen of aanvullingen dan zullen wij je hierover apart informeren. Wanneer je de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Gebruikersvoorwaarden niet accepteert is je enige mogelijkheid om de Vink App van je mobiel te verwijderen.

2.2 In het geval dat enige bepaling uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Gebruikersvoorwaarden onverminderd van kracht.

3. Account Vink App

3.1 Om de App te kunnen gebruiken dien je in de App eerst een persoonlijk account aan te maken met een geldig e-mailadres en een wachtwoord. Per e-mailadres kan één account worden aangemaakt en gebruikt. Per persoon mag je maximaal één account voor de App hebben.

3.2 Jij bent ervoor verantwoordelijk dat de logingegevens van je account geheim blijven.

3.3 Alle gegevens die je invult in je account moeten waar zijn, compleet en moeten door je worden aangepast als ze veranderen. 

3.4 De App is uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen van 18 jaar en ouder. Minderjarigen die jonger zijn dan 18 jaar mogen geen gebruik maken van de Vink App.

4. Informatie in de Vink App 

4.1 Als je informatie plaatst in de App (bijvoorbeeld een boodschappenlijstje) mogen wij die informatie kosteloos gebruiken. In de privacy verklaring staat beschreven wat Tessa met deze informatie mag doen. Je garandeert dat de door jou geplaatste informatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is of strijdig is met deze Gebruikersvoorwaarden.

4.2 De Vink App kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die worden geëxploiteerd door derden. Dit betekent niet dat Tessa verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

5. Intellectuele Eigendom 

5.1 De inhoud van de App is beschermd door auteursrechten, merkenrechten (geregistreerd en ongeregistreerd) en andere intellectuele eigendomsrechten. Tessa of haar licentiegevers zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten voor alle materialen en software in de Vink App.

5.2 De Deelnemer verkrijgt een beperkte licentie om de App voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te downloaden en te gebruiken. Je mag de App niet, al dan niet gedeeltelijk, aanpassen, kopiëren, publiceren of (sub-)licentiëren. Ook mag je geen informatie of software samenhangend met de App voor commerciële doeleinden aanbieden.

5.3 Je mag de App niet op een manier gebruiken die hinder veroorzaakt of op een andere wijze het gebruik van de App beperkt voor andere gebruikers.

6. Geschiktheid van de App 

6.1 De App wordt aangeboden op een ‘as is’ basis waarbij geen enkele garantie wordt gegeven met betrekking tot de juistheid van de informatie weergegeven in de App, of ten aanzien van de betrouwbaarheid, werking of geschiktheid van de App. De App, of updates van de App, kunnen nog technische onvolkomenheden of tikfouten bevatten en kunnen daardoor mogelijk onjuistheden bevatten. Tessa doet haar best enige fouten of omissies zo snel mogelijk nadat zij daarmee bekend is geworden op te lossen of aan te vullen. Helaas kan Tessa niet garanderen dat de ‘hosting van de’ App zonder fouten is. Tessa kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor deze eventuele fouten of omissies.

6.2 Wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven kan Tessa je in de App persoonlijke aanbevelingen doen voor producten van de deelnemende merken op basis van je persoonlijke voorkeur of andere informatie over jou die is geregistreerd in de App. Wanneer je hiervoor geen toestemming hebt gegeven ontvang je dergelijke aanbevelingen niet, maar kun je wel serviceberichten ontvangen, zoals met betrekking tot App updates. Meer informatie over hoe wij jouw persoonlijke informatie gebruiken kun je terugvinden in de Vink Privacyverklaring.

7. Beperking van aansprakelijkheid 

7.1 De aansprakelijkheid van Tessa voor enige schade, direct dan wel indirect, ontstaan in verband met of als gevolg van het gebruik van de App is, voor zover dat op grond van dwingend consument recht toelaatbaar, uitdrukkelijk uitgesloten.

8. Beëindiging 

8.1 Tessa kan op ieder moment beslissen de App uit de appstores te verwijderen. We zullen je hiervan in ieder geval via de Vink App laten weten als we dat zullen doen. Ook zullen we ons best doen je hiervan via de mail op de hoogte te stellen. 

8.2 Tessa mag de toegang van je account tot de App opschorten wanneer Tessa een redelijk vermoeden heeft dat je deze Gebruikersvoorwaarden schendt en of op enige wijze frauduleus handelt. Als we dat doen hoeven we geen schadevergoeding te betalen aan je.  

8.3 Je mag op ieder moment het gebruik van de App staken en je account verwijderen. 

8.4 Deze Gebruikersvoorwaarden zijn en blijven van toepassing totdat deze worden gewijzigd of beëindigd. Jij mag de toepasselijkheid van deze Gebruikersvoorwaarden beëindigen door het verwijderen van je account en het verwijderen van de App. 

8.5 Als je bij of na beëindiging wilt dat Tessa de gegevens die zij over jou heeft ook verwijdert, kan je dat aan Tessa laten weten via vraagraak@tessa.company. Tessa zal in dat geval alle gegevens die aan jou te linken zijn verwijderen (je gebruikersnaam, je voornaam, e-mailadres).

9. Privacy 

9.1 We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt door je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. In onze Vink Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, openbaar maken en beschermen.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op deze algemene Voorwaarden en al het gebruik van de App is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

10.2 Alle geschillen die tussen Gebruiker en Vink en/of Tessa ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter mag of moet worden voorgelegd.

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn inhoudelijk voor het laatst aangepast op 27 november 2019. 

***

Hi Vink gebruiker,

Helaas moeten we mededelen dat de Vink app zal ophouden te bestaan. Het lukt jammer genoeg niet langer om Vink in leven te houden en we hebben daarom het besluit genomen te stoppen. De app zal 31 mei offline gaan en is dan niet meer beschikbaar.

We zullen direct na het stoppen van de app alle accounts inclusief persoonlijke informatie verwijderen. Mocht je hier vragen over hebben, bekijk dan de algemene voorwaarden https://vink.ai/gebruikersvoorwaarden/.

We hopen dat je plezier hebt gehad met het gebruiken van de Vink app en willen je bedanken voor je deelname.

Groetjes,

Vink